Kde je možné vypúšťať, alebo ako využiť vyčistenú vodu z čistiarní BIOROCK?

BIOROCK odpoveď:

Vyčistená voda z čistiarne odpadových vôd BIOROCK je vysokej kvality čistoty a môže byť odvedená do recipientu (potok, rieka a pod.), aebo do vsaku do podložia teda do prírodného prostredia. Výsledky účinnosti čistenia vyjadrené v percentách sú nasledujúce, BSK5: 99%, CHSK: 96%, NL: 99%.

Vodu možno alebo nemožno vypúšťať vždy výhradne v súlade s miestnymi legislatívnymi predpismi.  To sa môže meniť v závislosti od povahy pôdy, podložia, recipientu a ďalších špecifických faktorov súvisiacich s miestom inštalácie. Je možné vodu využívať k závlahe okrasných rastlín, okrasnej záhrady a podobne. Použitie upravenej vody pre zalievanie rastlín určených pre ľudskú konzumáciu je zakázané.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba