Môže byť vyčistená voda z výstupu čistiarne BIOROCK používaná na účely zavlažovania?

BIOROCK odpoveď:

Systém bezenergetického čistenia odpadových vôd BIOROCK sa ukázal byť jedným z najúčinnejších systémov na trhu. (Výsledky čistenia, účinnosti, vyjadrené v percentách, sú nasledujúce, BSK: 99%, COD: 96%, SS: 99%) Biologický filter, ktorý je v súlade s európskymi predpismi pre čistenie domových odpadových vôd, umožňuje vyčistené odpadové vôd vypúšťať priamo do recipientu, alebo vsaku - do prírodného prostredia. Tieto odpadové vody sú však organického pôvodu a je tu potenciálne zdravotné riziko. Vyčistené odpadové vody nemožno priamo znova použiť vo vyčistenom stave na rovnaké účely. 

Ak boli overené všetky možnosti, mali by ste sa poradiť s miestnymi úradmi životného prostredia s cieľom zistiť miestne regulačné požiadavky na používanie týchto vôd na zavlažovanie.

Zákon zakazuje akýkoľvek kontakt vyčistených vôd s požívatinami. Preto zavlažovanie jedlých druhov plodín nie je povolené. Zavlažovanie okrasnej záhrady môže byť povolené. 

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba