Aká je potrebná dĺžka či šírka vsakovacieho poľa?

BIOROCK odpoveď:

V prípade, ak chceme vyčistenú vodu z čistiarne vypúšťať vsakom do podložia, je potrebné hydrogeologické posúdenie vsiakavosti zeminy podložia. Každá konfigurácia je posudzovaná a dimenzovaná samostatne a riešenie závisí od charakteru podložia, vsiakavosti, výšky hladiny spodnej vody a podobne. O možnostiach vypúšťania vyčistenej vody do podložia rozhodujú kompetentné miestne úrady životného prostredia v procese povoľovania vodnej stavby - čistiarne odpadových vôd.

Do you need more information or do you have another question?

Talk to your local product product specialist.

Časté otázky

Nákup systémov čistiarní odpadových vôd BIOROCK

Inštalácia systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

Použitie systému čistenia odpadových vôd BIOROCK

BIOROCK údržba