Naše poslanie

Poslaním BIOROCK je poskytovať ekonomické a ekologické riešenie problémov čistenia odpadových vôd, ktoré ponúkajú najlepšie služby a najkvalitnejšie produkty pre našich zákazníkov. Systémy BIOROCK čistia odpadové vody výnimočne efektívne a účinne s výstupom vo výnimočnej kvalite, niekoľkonásobne nad rámec stanovený európskymi a národnými normami, čo vo väčšine prípadov umožňuje ich okamžité vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd, napríklad do riek a rybníkov, alebo do podložia, samozrejme s výnimkou špeciálnych miestnych a národných predpisov v jednotlivých krajinách.